SDL Trados Business Manager 产品简介

SDL Trados Business Manager 产品简介

无论您在翻译行业中扮演何种角色,SDL Trados Business Manager 都能助您轻松管理翻译业务。与 SDL Trados Studio 和 SDL Trados GroupShare 集成,SDL Trados Business Manager 帮助您实现翻译工作的全面管理。阅读产品简介,了解 SDL Trados Business Manager 如何提供易于使用的功能——从数据存储和报价创建到开票和生成报告。